Cílem kurzu je seznámit studenty napříč obory FF UK s kvantitativní metodologií výzkumu ve společenských vědách (metodám kvalitativním se věnuje jiný celofakultní kurz). Má za cíl naučit studenty rozumět metodám kvantitativní analýzy (nikoli je samostatně provádět), rozvíjet u nich obecnou schopnost orientovat se v informacích, které jsou na nich založeny, a rozumět touto optikou běžnému světu. Je koncipován tak, aby uspokojil potřeby především dvou typy studentů. Těch, kteří:

1. potřebují získat obecné základy, které se následně budou rozvíjet v navazujících kursech jejich vlastních oborů. Pro tyto studenty je absolvování kursu přínosné v tom, že získají především ucelený přehled základních konceptů, pojmů a postupů.

2. žádný jiný/další kurs kvantitativních výzkumných metod ve svém oboru mít nebudou a potřebují základní orientaci. Pro tyto studenty je absolvování kursu přínosné v tom, že získají především obecnou schopnost orientovat se v informacích, které jsou na výzkumech založeny, a dokáží touto optikou lépe rozumět výzkumnému procesu i každodennímu světu.